Vekterkurs

Vekterkurs
Kurs

Vekterutdanning

Vi tilbyr vekterutdanning i hele landet. Du må like folk og like å være en servicemedarbeider som når det er nødvendig- også må bruke den myndigheten som er gitt deg gjennom kompetansebeviset. Kurset gir deg innføring og utdanning i vekteryrket.

Hvordan kurset gjennomføres: Klasseromsundervisningen utgjør inntil 112 timer teori. Det er videre satt av 45 timer til praktiske øvelser. Det er obligatorisk deltakelse i alle undervisningstimer. Dette omfatter deltakelse i klasseromsundervisning, øvelser / trening og gruppearbeid. Noe av undervisningen er basert på praktiske eksempler fra vekternes arbeidshverdag. De pedagogiske metodene i kurset skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og fokuserer på sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av deltaker aktivitet. Alle pålegges å skrive en refleksjonsoppgave knyttet til «Forventinger til meg i vekterrollen» før første undervisningstime.

Etter gjennomført kurs skal studentene:

 •  Inneha innsikt og trygghet i rollen som vekter og utføre vaktvirksomhet med høy kvalitet. Ha forståelse for viktigheten av kvalitet i vekterrollen, og hvordan en selv som vekter kan påvirke kvaliteten på et serviceprodukt.
 • Ha kunnskap om kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering.
 • Kjenne til bransjenormer knyttet til etikk i vaktvirksomhet
 • Ha forståelse om humanitærrett, menneskerettighet samt de rettslige skranker for vaktvirksomhet
 • Vurdere og ivareta egen sikkerhet gjennom egnede tiltak. Vurdere risiko for konflikt i forskjellige situasjoner og foreslå tiltak for å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner.
 • Forståelse innen humanitærrett, menneskerettigheter, lovkrav og etikk i møter med oppdragsgiver og publikum.
 • Kunne utføre livreddende førstehjelp og ta ansvar på et skadested.
 • Kjenne til emnene innen brannvern, gjennomføre risikoanalysering, foreta brannsikring, og kunne gjennomføre slukking ved branntilløp.
 • Gjøre rede for vaktvirksomhetsbransjens arbeidsområder, hvilke tjenester og produkter bransjen innehar og vurdere disse sett i lys av samfunnets behov for sikkerhet.
 • Bruke IKT-redskaper i samsvar med krav til sikkerhet og i overensstemmelse med lov om personopplysninger.
 • Ha kunnskap om objektsikring, romsikring, skallsikring og periferisikring
 • Ha kunnskap om gjeldende HMS-regelverk og kunne iverksette nødvendige tiltak knyttet til vekterens arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser.
 • Samarbeide med politi og nødetater
 • Skrive gode tjenesterapporter
 • Ha kunnskap om innhold i beredskapsplaner for virksomheter og handle i henhold til disse

Kursinnhold:

 • Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen
 • Kommunikasjon og konflikthåndtering
 • Kulturforståelse og mangfold
 • Yrkesetikk og holdninger
 • Service og kvalitet
 • HMS
 • Risikovurdering
 • Fysiske, manuelle og administrative tiltak
 • Beredskapsplaner
 • Rapportlære
 • Samarbeid med offentlige myndigheter
 • Førstehjelp
 • Alkohol, medikamenter og narkotika
 • Brannvern
 • Juss

Målgruppe for kurset: Alle som ønsker vekterutdanning

Krav til vandel:

 • Tilfredsstillende vandel for ansettelse som vekter i henhold til gjeldende regelverk

Kursmateriell: Kursavgiften inkluderer ikke kursmateriell. Bøkene koster rundt 1.000 kroner. Gjeldende pensumlitteratur er:

 • Juss for vektere
 • Grunnbok for vektere

Eksamen / sertifisering: Eksamen består av en skriftlig multiple choice eksamen med 80 spørsmål, og en muntlig del som gjennomføres etter at skriftlig eksamen er bestått. Deltakernes egnethet vurderes fortløpende under kurset